Дорогие друзья, подписчики, партнеры!

31 августа 2021 года в Минском городском суде состоялось заседание по иску Мингорисполкома о ликвидации общественной организации „Багна”. Решение суда было предсказуемо, так как ни одному другому общественному объединению не удалось устоять против репрессий в отношении гражданского общества Беларуси. Нас ликвидируют, процесс запущен. К сожалению, нам пока не удалось повлиять на ситуацию, и попытка обжаловать не дала никакого эффекта. Скажем честно, мы и не надеялись на это в нынешних условиях.

У нашей организации была достаточно долгая история. Она начиналась еще в 1999 году и называлась тогда „Чистая вода”. Позже появились мы с инициативой „Без болот? Нет!” — команда друзей, которые были влюблены в болота и хотели защитить их от осушения. В 2013 году мы действовали от организации „Чистая вода”, а в 2015-м реорганизовали ее и стали „Багной”, занимаясь сохранением дикой природы Беларуси.

Да, мы не согласны с решением суда, но мы не в силах повлиять на него. Мы знаем многие организации, которые столкнулись с подобным, и все они вносили свой непосильный вклад в благополучие страны в совершенно неблагоприятных для гражданского общества условиях. При этом каждая из них решала многочисленные экологические, социальные, культурные проблемы, помогала защищать права людей и природы. Мы солидарны с каждой организацией гражданского общества, которая прошла путь репрессий: преследований, угроз, проверок, судов, вплоть до закрытия. Мы шлем слова поддержки участникам общественных организаций, которые были вынуждены покинуть родину и до сих пор не могут вернуться. Мы выражаем благодарность всем, кто в течение этих лет поддерживал нас, участвовал в наших проектах, способствовал достижению общих целей для сохранения дикой природы Беларуси и ее биоразнообразия. Мы рады, что за всю нашу историю нам удалось решить десятки экологических проблем, создать сообщество людей, любящих болота, реки, леса и среди которых немало ученых, специалистов, государственных работников, студентов и простых граждан. За эти годы о „Багне” узнали в России, Польше, Украине, Литве, Латвии, Эстонии, Германии, Швеции и многих других странах. Нас читают по всему миру, и это огромное счастье, что наш вклад был столь заметен и ценен.

Сейчас у нас период осмысления, поиска новых возможностей. Но, так или иначе, мы будем продолжать защищать дикую природу Беларуси, потому что это у нас в крови, с ней связаны наши мысли и чувства, это наш образ жизни, и никакое закрытие юридического лица не сможет отнять у нас эту способность.

Благодарим всех вас за поддержку. Мы искренне ценим ее и рады, что вы были и остаетесь с нами!

Багнa

Mieli draugai, prenumeratoriai, partneriai!

2021 m. rugpjūčio 31 d. Minsko miesto teisme įvyko posėdis dėl Minsko miesto vykdomojo komiteto skundo dėl visuomeninės organizacijos „Bahna“ likvidavimo. Teismo sprendimas buvo nuspėjamas, nes jokiai kitai visuomeninei asociacijai nepavyko atsispirti represijoms prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Esame likviduojami, procesas prasidėjo. Deja, mes negalėjome paveikti situacijos, o bandymas pateikti apeliaciją nedavė jokio rezultato. Būkime sąžiningi, dabartinėmis sąlygomis to net nesitikėjome.

Mūsų organizacija turėjo gana ilgą istoriją. Ji prasidėjo dar 1999 metais ir tada buvo vadinamas „Grynas vanduo“. Vėliau sugalvojome iniciatyvą „Nėra pelkių? Ne!” – draugų komanda, kuri buvo įsimylėjusi pelkes ir norėjo jas apsaugoti nuo nusausinimo. 2013 m. Veikėme organizacijos „Grynas vanduo“ vardu, o 2015 m. ją reorganizavome ir tapome „Bahna”, užsiimančia laukinės gamtos išsaugojimu Baltarusijoje.

Taip, mes nesutinkame su teismo sprendimu, tačiau negalime jam daryti įtakos. Žinome daug organizacijų, susidūrusių su tuo, ir visos jos padarė reikšmingą indėlį į šalies gerovę visiškai nepalankiomis pilietinei visuomenei sąlygomis. Tuo pačiu metu kiekvienas iš jų išsprendė daugybę aplinkos, socialinių, kultūrinių problemų, padėjo apsaugoti žmonių ir gamtos teises. Mes solidarizuojamės su visomis pilietinės visuomenės organizacijomis, kurios nukentėjo nuo represijų: priekabiavimo, grasinimų, patikrinimų, teismų – iki pat uždarymo. Siunčiame palaikymo žodžius visuomeninių organizacijų nariams, kurie buvo priversti palikti tėvynę ir vis dar negali grįžti. Dėkojame visiems, kurie per šiuos metus mus palaikė, dalyvavo mūsų projektuose, prisidėjo siekiant bendrų Baltarusijos laukinės gamtos ir jos biologinės įvairovės išsaugojimo tikslų. Džiaugiamės, kad per visą savo istoriją mums pavyko išspręsti dešimtis aplinkosaugos problemų, sukurti žmonių, mylinčių pelkes, upes, miškus, bendruomenę, tarp kurių yra daug mokslininkų, specialistų, valdžios darbuotojų, studentų ir paprastų piliečių. Per daugelį metų apie „Bahną“ žmonės sužinojo Rusijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Švedijoje ir daugelyje kitų šalių. Mus skaito visame pasaulyje, ir didelė laimė, kad mūsų indėlis buvo toks pastebimas ir vertingas.

Dabar mes turime apmąstymų, naujų galimybių paieškos laikotarpį. Bet, vienaip ar kitaip, mes ir toliau saugosime laukinę Baltarusijos gamtą, nes tai yra mūsų kraujyje, mūsų mintys ir jausmai yra su ja susiję, toks yra mūsų gyvenimo būdas, ir joks juridinio asmens likvidavimas negali mums sutrukdyti.

Dėkojame visiems už palaikymą. Mes nuoširdžiai tai vertiname ir džiaugiamės, kad buvote ir liekate su mumis!

 

Bahna

Organizacijos „Bahna” paskyra socialiniame tinkle Facebook